โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Mini English ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 ธ.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 652รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียน Mini English ประจำปีการศึกษา 2563

                                               1. เด็กหญิงปริยากร  เถาสุวรรณ                               14. เด็กชายธนทัต  รัชสิทธิ์
                                               2. เด็กชายปรัชญ์ทวี  คำคง                                      15. เด็กหญิงปวริศา  นะมาเส                                      
                                               3. เด็กชายนัฐกรณ์  บัวเผียน                                    16. เด็กหญิงบุญญิศา  ปิ่นสุวรรณ      
                                               4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำธารหิรัญกุล                         17. เด็กชายณัฐชนน  ทองศิริ
                                               5. เด็กชายชารีฟ  นิยมเดชา                                      18. เด็กชายกฤษ  เหลาะเหม
                                               6. เด็กชายชนัดพล  ด้วงเอียด                                    19. เด็กหญิงพิชญ์ดาพัทธ์  กันยาเทพ
                                               7. เด็กชายธนัช  หมุยจินดา                                       20. เด็กหญิงนัธพัชร์  ไชยแก้ว
                                               8. เด็กหญิงปวีณอร  ขุนนันทเจียม                             21. เด็กหญิงพิชญาภา จินดาดำ
                                               9. เด็กชายญาณพัฒน์  นามโฮง                                 22. เด็กหญิงสุภัสรา  ทองรอด
                                              10. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มณีรัตน์                            23. เด็กชายคนัสนันท์ วงศ์สุวรรณ
                                              11. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ผ่องแผ้ว                               24. เด็กชายศุภกิจ ด้วงไข่
                                              12. เด็กชายสิรธีร์  บุญกำเหนิด                                   25. เด็กชายธนภัทร เล่าพานิช
                                              13. เด็กชายปาณัทพงษ์  ปานนุกูล
                   
                   
          รายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบ“ได้สำรอง
     1. เด็กชายจักรภัทร แย้มสมจิตร
     2. เด็กชายดิศรณ์ แผ่ผล
     3. เด็กชายภูริภพ กิ้มเส้ง
     4. เด็กหญิงอรณิชา ศรีเฉลิม
    หมายเหตุ: ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับผู้ปกครองโดยตรง เมื่อมีนักเรียนสละสิทธิ์ 


     ผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนมารายงานตัวและทำการสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
     ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยมีหลักฐานในการสมัครดังนี้:
     1. เงินค่ามอบตัวจำนวน 7000 บาท
     2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
     3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา
     4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
     5. สูติบัตรนักเรียน
     6. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
     สอบถามเพิ่มเติม 074-236662 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนในรูปแบบปกติ ทางโรงเรียนจึงแนะนำให้นักเรียนศึกษาหาความรู้โดยผ่านทาง DLTV โดยสามารถเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้นได้ตามลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณ.... DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด