โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

เปิดรับสมัครครู หลายอัตรา

วันที่ 10 ก.ค. 2563

            รับสมัครครู 7 อัตรา     

                                             __________    
 

          โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการจัดการเรียนการสอน 


ตำแหน่งครูระดับปฐมวัย จำนวน   1  อัตรา
            คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
            - เพศหญิง
            - อายุระหว่าง ๒๑ –๓๕ ปี
            - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่ประกาศรับ หรือสามารถเทียบเท่าได้
            - มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            - สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับที่สอน
            - หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ตำแหน่งครูระดับปฐมวัย ห้องเรียน 2 ภาษา (ทำงานร่วมกับครูชาวต่างชาติ)   จำนวน   1  อัตรา
            คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
            - เพศหญิง
            - อายุระหว่าง ๒๑ –๓๕ ปี
            - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี
            - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่ประกาศรับ หรือสามารถเทียบเท่าได้
            - มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            - สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับที่สอน
            - หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน   1  อัตรา
            คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
            - เพศชาย/หญิง
            - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่ประกาศรับ หรือสามารถเทียบเท่าได้
            - มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            - สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับที่สอน
            - หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน   1  อัตรา
            คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
            - เพศชาย/หญิง
            - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่ประกาศรับ หรือสามารถเทียบเท่าได้
            - มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            - สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับที่สอน
            - หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน   1  อัตรา
            คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
            - เพศชาย/หญิง
            - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่ประกาศรับ หรือสามารถเทียบเท่าได้
            - มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            - สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับที่สอน
            - หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน   1  อัตรา
            คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
            - เพศชาย/หญิง
            - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่ประกาศรับ หรือสามารถเทียบเท่าได้
            - หากมีผลคะแนนสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
            - มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            - สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับที่สอน
            - หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผลการศึกษา จำนวน   1  อัตรา
            คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
            - เพศชาย/หญิง
            - อายุ 25-35 ปี
            - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่ประกาศรับ หรือสามารถเทียบเท่าได้
            - มีความรับผิดชอบ มี่ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            - หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
       - สำเนาบัตรใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
       - รูปถ่ายของผู้สมัคร 2 รูป      
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       - ประวัติและผลงานของผู้สมัครโดยละเอียด
       - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
       - หลักฐานแสดงคุณสมบัติ ความสามารถ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ในการทำงาน
 
วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     กำหนดรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2563
     ณ  ห้องธุรการโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์    48  ซอย 11  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
     โทร.  074 - 236662, หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล อ.จันทร์เพ็ญ บุบพา 091-3277367