โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ครูปฐมวัย 1 อัตรา

วันที่ 18 ก.พ. 2563


            รับสมัครครูปฐมวัย           
                                                 

           โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการจัดการเรียนการสอน

          ตำแหน่ง ครูปฐมวัย ห้องเรียน 2 ภาษา (ทำงานร่วมกับครูชาวต่างชาติ)   จำนวน   1  อัตรา
     1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          - มีสัญชาติไทย
          - มีคุณสมบัติของความเป็นครู
          - ความรับผิดชอบในหน้าที่
          - สามารถทำงานให้กับโรงเรียนได้เต็มเวลา
 
     2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
          - เพศชาย/หญิง
          - อายุระหว่าง 21 –35 ปี
          - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี
          - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่ประกาศรับ หรือสามารถเทียบเท่าได้
          - มีใบประกอบวิชาชีพครู
          - สามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
            - ประวัติและผลงานของผู้สมัครโดยละเอียด
            - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
            - หลักฐานแสดงคุณสมบัติ ความสามารถ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ในการทำงาน
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            - สำเนาบัตรใบประกอบวิชาชีพครู
            - รูปถ่ายของผู้สมัคร 2 รูป      
 
          วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
      กำหนดรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ - 30  เมษายน  2563
      ณ  ห้องธุรการโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์    48  ซอย 11  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
      โทร.  074 - 236662, หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล อ.จันทร์เพ็ญ  บุบพา 091-3277367

หมายเหตุ   หากมีประสบการณ์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ