โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 10 ก.ค. 2563

ประวัติโรงเรียน
 
               โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 48 ซอย 11 ถนน เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งโดยนางกัลยา ศรีปาน และ พันโทอำมร บุญเลิศ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันและเป็นบุตรของนายสีอิน บุญเลิศ ในขณะนั้นพันโทอำมร บุญเลิศกำลังรับราชการทหารอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ส่วนนางกัลยา ศรีปานเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งย้ายจากจังหวัด ชลบุรี กลับมาพำนักที่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ได้ชวนพี่ชายร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมา โดยท่านทั้งสองมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างสถานศึกษาให้นักเรียนรอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่ได้มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาที่เปรียบเสมือนครอบครัว โดยนางกัลยา ศรีปาน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และมีนางสาวพัชรี สามัครกุล เป็นครูใหญ่คนแรก
 
              ในช่วงแรกโรงเรียนอนุบาลบุญเลิศมีครูผู้สอน 5 คน และมีนักเรียน 72 คน มีอาคารเรียน 1 หลัง เนื้อที่โรงเรียน 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ในปี 2534 ทางโรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนเป็นระดับประถมศึกษา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ และสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจำนวน 2 หลังเพื่อให้พอเหมาะกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น ในปี 2534 นายกำธร บุญเลิศ  บุตรชายคนรองของพันโทอำมร บุญเลิศ ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ จนกระทั่งในปี 2548 นายกำธร บุญเลิศได้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ บริหารงานด้านวิชาการและงานบุคคล โดยมีนายศุภมิตร บุญเลิศ เป็นผู้จัดการดูแลด้านงบประมาณและบริหารงานทั่วไป

              ปัจจุบันโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 59.6 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 อาคาร ห้องเรียน 34 ห้อง อาคารประกอบ 2 อาคาร มีห้องสมุด 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และ โรงอาหาร 2 โรง มีนักเรียนทั้งหมด 762 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 55 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนดังนี้
 
           การจัดการเรียนการสอน
 
             ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล
                   การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลของโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย ห้องเรียนกว้างขวาง มีสื่อการเรียนการสอนครบ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

                   นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล มีอายุระหว่าง 1 ขวบครึ่ง-3 ขวบ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กวัยนี้สนุกสนานกับการเรียนรู้ ครูจะนำนักเรียนให้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีประโยชน์ และ สนุกสนาน

                   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มีอายุระหว่าง 3-6 ปี  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รู้จักตนเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยทางโรงเรียนเน้นด้านการออกเสียง ทักษะการอ่านเริ่มต้น พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนยังมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในระดับอนุบาลทุกชั้นเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวฟิลิปปินส์ทุกๆวัน วันล่ะ 25 นาที โดยจะมีการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมทำอาหารและการทดลองต่างๆเพื่อให้นักเรียนสนุกสนานและได้รับความรู้และประสบการณ์ระหว่างเรียน

 
            ระดับชั้นประถมศึกษา
                   ระดับประถมศึกษา มีการจัดการสอน 2 รูปแบบคือ 1. ห้องเรียนปกติ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น และ 2. ห้องเรียน Mini English 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น โดยทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียน Mini English จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 สำหรับห้องเรียน Mini English ได้มีการเสริมวิชา Science, Mathematics, English grammar, English conversation, English reading และ Public speaking วิชาล่ะ 1 คาบเรียนต่อสัปดาห์โดยครูชาวฟิลิปปินส์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษเช่น การบูรณาการศิลปะกับการเรียน, นิทรรศการศิลปะ, กิจกรรม Small business และกิจกรรมตามวันสำคัญสากลต่างๆ

                   นักเรียนระดับประถมทุกคนจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาจีน วิชาสังคมศึกษาและเทคโนโลยี การพัฒนาทางกายภาพและสังคมมีความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ของนักเรียน และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดง ดนตรี พลศึกษา ศิลปะ รวมถึงทักษะทางวิชาการต่างๆ ครูทุกคนตระหนักถึงลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และเข้าถึงเด็กแต่ละคน
นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การแสดงโชว์ทักษะต่างๆ กิจกรรมทัศศึกษานอกโรงเรียน เช่น ไปชมพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ทำกิจกรรมยังประเทศเพื่อนบ้าน และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์