โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

วันที่ 10 ก.ค. 2563
 
ตราประจำโรงเรียน                  ตราของโรงเรียน  คือ  รูปเด็กชายและเด็กหญิงสองคน  ยืนคู่กันอยู่ในวงกลมซ้อนกัน  มีข้อความในครึ่งส่วนบนว่า  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์  ข้อความในครึ่งส่วนล่างว่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาอักษรย่อโรงเรียน
             อักษรย่อว่า
  บ.ส.

สีประจำโรงเรียน
      
สีประจำโรงเรียน 
ขาว - แดง   ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความอ่อนโยน ความอ่อนน้อม   แดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
      
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นไทร  หมายถึง  ต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว แผ่กิ่งก้านเป็นร่มเงาให้สัตว์และมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์  เป็นที่พักอาศัย  เป็นแหล่งอาหาร เปรียบเหมือนเยาวชนได้เข้ามาที่โรงเรียนนี้ เพื่อรับการอบรมและศึกษาหาความรู้ โดยขณะที่ศึกษาหาความรู้อยู่ได้รับความอบอุ่นและเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อนำความรู้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ เป็นหลักในการประกอบอาชีพที่สุจริตและมั่นคงในอนาคต


เพลงมาร์ชโรงเรียน
 มาร์ชบุญเลิศ
 
บุญเลิศอนุสรณ์  นามนี้นานเนายืนยงในหล้า
เคียงคู่เหล่าประชา  มุ่งพัฒนาทางการศึกษา
นามนี้เกรียงไกร  ขอเทิดไว้ด้วยใจของข้า
รักมั่น  ศรัทธา  มิคลาย
บุญเลิศอนุสรณ์คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ
ยึดมั่นในอุดมการณ์  วินัยกล้าหาญ  ร่วมสามัคคี
จงรักภักดี  ชีพเรานี้  ทำดีเพื่อชาติ
เทิดศาสน์  กษัตรา  นิรันดร์
เลือด  ขาว – แดง  แรงจ้า
เราหาญกล้า  การกีฬา  เราลือชาทั่วปฐพี
ศักดิ์ศรีสถาบัน  มิให้ใครมาย่ำยี
ขอปกป้องถิ่นนี้  แม้ชีพวาย


ปรัชญาโรงเรียน
 
                                เรียนดี      วินัยเด่น      เน้นกิจกรรม      นำชุมชน
 
             เรียนดี  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ทุกคน ต้องเป็นผู้สนใจต่อการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นผู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์และปัญหาอย่างมีระบบ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตามวัย เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
             วินัยเด่น หมายถึง เป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อโรงเรียน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ เป็นผู้เคารพและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีมารยาทเรียบร้อย มีความกตัญญู กตเวที สุภาพอ่อนน้อม อ่อนโยน รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักประหยัด รู้รักสามัคคี
             เน้นกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน ร่วมมือด้วยความเต็มใจ เพื่อฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวได้อย่างชาญฉลาด ไม่หลงใหลในสิ่งที่ผิดหรืออบายมุข รักษาไว้และสืบสานซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
              นำชุมชน หมายถึง การมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ เป็นผู้นำทางสติปัญญา และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์


วิสัยทัศน์
 
                โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์จัดการศึกษามุ่งสู่สากล  ดำรงตนอย่างไทย  มีวินัย  มีคุณธรรม  นำสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  และเป็นพลโลกที่ดีพันธกิจ
 
           1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน                   (จิตสาธารณะ)
           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           3. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
           4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหาและการใช้                  เทคโนโลยี
           5.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัยรักการออกกำลังกายและห่างไกล                   ยาเสพติด
           6.  ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายมี                     คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการ                   ศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
           8.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
           9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชุมชน  และสังคม


เป้าหมาย
 
             1.  ผู้เรียนร้อยละ  95  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ                                สาธารณชน  ( จิตสาธารณะ )
             2.  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีความรู้และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
             3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21
             4.  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีความรู้อันเป็นสากล  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหาและการ                   ใช้เทคโนโลยี
             5.  ผู้เรียนร้อยละ  95  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัยรักการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด
             6.  บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายมี                   คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             7.  มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา                   สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
             8.  สถานศึกษามีผลการสอบระดับชาติ  ( O – Net )  สูงกว่าค่าเฉลี่ยต้นสังกัด  ( สช. )  ร้อยละ  2
             9.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายทุกกลุ่มสาระ (แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ                        เรียน)
            10. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชุมชน  และสังคม  มีส่วนร่วมและพึงพอใจในการจัดการศึกษา