โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

อัตลักษณ์

วันที่ 10 ก.ค. 2563

อัตลักษณ์โรงเรียน 

การไหว้สไตล์บุญเลิศ
            การไหว้ถือเป็นเป็นวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน ผู้ที่ปฏิบัติได้ดีถือเป็นผู้ที่มีมารยาทเรียบร้อย เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์จึงกำหนดการไหว้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งการไหว้สไตล์บุญเลิศประกอบด้วยการไหว้  4 ระดับ  คือ
            1.  การไหว้พระภิกษุสงฆ์
            2.  การไหว้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และครูอาจารย์
            3.  การไหว้ผู้ที่เคารพนับถือทั่วไป
            4.  การไหว้ผู้ที่มีฐานะเสมอกัน ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติผู้เรียนให้ปฏิบัติจนเป็นอัตลักษณ์
        
          ตัวชี้วัด 
                  1.  ผู้เรียนร้อยละ 90  ปฏิบัติการไหว้บุคคลต่างๆได้ถูกต้องด้วยการไหว้สไตล์บุญเลิศ
 
                  2.  ผู้เรียนร้อยละ 90  มีสัมมาคารวะต่อบุคคลทั่วไป   
ระดับที่หนึ่ง


 
                การไหว้พระภิกษุสงฆ์    ยืนตรง เท้าชิด ทั้งผู้หญิงและผู้ชายประนมมือระดับอกแล้วยกขึ้นพร้อมกับก้มศีรษะ และค้อมตัวลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดตีนผมแนบให้ชิดหน้าผาก
ระดับที่สอง


 
                การไหว้ พ่อ  แม่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  และครูอาจารย์    ยืนตรงเท้าชิดทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ประนมมือระดับอก แล้วยกขึ้น พร้อมกับก้มศีรษะ และค้อมตัวลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว
ระดับที่สาม


 
                การไหว้ผู้ที่เคารพนับถือทั่วไป  ยืนตรงเท้าชิดทั้งผู้หญิงและผู้ชายประนมมือระดับอก ก้มศีรษะ ค้อมตัวพองามให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก
 ระดับที่สี่


 
                 การไหว้ผู้ที่มีฐานะเสมอกัน   ยืนตรงเท้าชิดทั้งผู้หญิงและผู้ชายประนมมือระดับอก ก้มศีรษะเล็กน้อย"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""