ผู้บริหาร/ครู/บุคลากร

วันที่ 26 ก.ย. 2561คณะผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
 
 
 

นายกำธร     บุญเลิศ  

 

ผู้จัดการ
 
 
 

นายศุภมิตร     บุญเลิศ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
 
 

นางสาวกชามาส  นนทพันธ์

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
 
 

นางจิรฐา   สุวรรณธนเดช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุปผา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
 

นางเครือมาส  จันทรัตน์

 

ครูและบุคลากร

คุณครูระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล
 
 
 

นางสาวกรรณิกา  สุขขวัญ 

(คุณครูพี่หวาน)

 
 

นางสาวอิงอร   ทิพย์มนเฑียร

(คุณครูพี่อิง)

 
 

นางอัญชลี   เลี่ยนกัตวา

(คุณครูพี่อัญ)

 
 

นางสาวอุมา  บุญสว่าง

(คุณครูพี่อุ๊)

 
 

นางสาวพิมพ์ณารา  ชัยฐณวัฒน์

(คุณครูพี่จอย)

 
 

นางอุตตมา  คุ่มเคี่ยม

         (คุณครูพี่แนน)

 
 

นางลดาวรรณ์  ดำโอ

       (คุณครูพี่หลิม)

 
 

นางสาวพรปวีณ์  เส้งหนู

           (คุณครูพี่ตาล)

 
 

นางสาวอารมย์   จุลนิล

(คุณครูพี่เกียร์)

 
 

นางสาวคณางค์ณิช  สาริปา

(คุณครูพี่หยาด)

 
 

นางอารีย์    จันทศิริ

(คุณครูพี่ติ๊ก)

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 
 
 
 

นางสาวเรวดี  เก็มบิลหมาด

(คุณครูพี่แตง)

 
 

นางสาววัสสวดี  รักเลิศ

(คุณครูวัสสวดี)

 
 

นางสาววิชชุตา   แซ่เจียง

(คุณครูพี่เกต)

 
 

นางสุชาดา  ชุมชาติ

(คุณครูพี่บุ้ง)

 
 

นางสาวมยุรี  บุปผา

(คุณครูพี่เกต)

 
 

นางสาวซุรซานา  อาแว

(คุณครูพี่นา)

 
 

นายวิเชียร   พลอยดำ

(คุณครูวิเชียร)

 
 

นางสุภัสสรานันท์  สาระเจริญ

(คุณครูพี่นก)

 
 

นางสุภารัตน์  สิทธิพันธ์

(คุณครูพี่หนู)

 
 

นางสาวฮัสลินดา  ศิริเต๊ะ

(คุณครูพี่จูลี่)

 
 

นางบุปผา   บัวแก้ว

(คุณครูพี่บุต)

 
 

นางสาวสุกัญญา  หลงเจ๊ะ

(คุณครูพี่ไหว)

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกชามาส  นนทพันธ์

(คุณครูพี่แตง)

นางมณีวรรณ์  แก้วมณี

(คุณครูพี่จี)

นางกฤษฎา  รัตนภิรมย์

(คุณครูกฤษฎา)

นางสาวสุภาภรณ์  สุขขวัญ

(คุณครูพี่แหวน)

 
 

นางสาวจิรารัตน์  ยมพมาศ

(คุณครูพี่อ้อม)

 
 
 
 
 
 

นายจตุพล  ศรีทองแก้ว

(คุณครูพี่ยาว)

นางอรอนงค์  ธนพัฒน์ศิริ

(คุณครูพี่เจี๊ยบ)

นางสาวรสนา  หนุ่งอาหลี

(คุณครูพี่นะ)

 
 

นายวิศรุทธิ์   จุลแก้ว

(คุณครูพี่แดง)

 
 

นางสาวอมรรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า

(คุณครูพี่ยุ้ย)

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
 
 
 

นางสาวเรณู   ณ สงขลา

(คุณครูพี่ปอย)

 
 

นางสาวนรมน  สิริกาญจน์

(คุณครูพี่เปิ้ล)

 
 

นางนิธินันท์  ไซร้สุวรรณ

(คุณครูพี่เล็ก)

 
 

นางสายใจ   แซ่ลิ่ม

(คุณครูพี่บี)

 
 

นายเดชา   สาระเจริญ

(คุณครูเดชา)

บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุพัตรา   นวลโยม

(คุณครูพี่เปิ้ล)

นางสาวจิราภรณ์   จัทนะ

(คุณครูพี่เจี๊ยบ)

นางสาววิลาพร   หน่อสกุล

(คุณครูพี่อี๊ด)

นางสาววรรณิษา  เชื้อจีน

(คุณครูพี่จุ๋ม)

 
 

นางทัศนีย์  พันธชิต

(คุณครูพี่ทัศน์)

 
 

นางสาวนิศากร   รัตนะ

(พี่นิ)

 
 

นายวันนูสลัน   สาเมาะ

(พี่วัน)

 
 

นายอธิพงษ์   มีชัย

(พี่พงษ์)

 
 

นางสาวเออนิดาห์  ฟาจาร์โด  บาราสฮารี่

(T.Nida)