ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 19 ต.ค. 2561
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2560
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2561
  • 01 ต.ค. 2561 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (อ.1- ป.6)
  • 04 ต.ค. 2561 กิจกรรมเดินทางไกล ป.3 – 4
  • 04 ต.ค. 2561 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ป.5 – 6
  • 08 ต.ค. 2561 ค่ายวิทย์ฯ BS Science Camp